Print

Bedömningsmall till frågeformulär

Bedömningsmallen ska användas vid en utvärdering/kontroll av de svar som leverantören har lämnat i frågeformuläret.

Denna bedömningsmall har tagits fram på uppdrag av SKL. Bedömningsmallen bör finnas öppen tillgänglig för leverantören för att denne ska förstå hur svaren som lämnas i frågeformuläret kommer att bedömas och om de svar som lämnas anses vara tillräckliga. Bedömningen enligt bedömningsmallen ligger även till grund för om det är relevant att gå vidare med uppföljningen enligt den process som beskrivs i steg 4.

Bedömningsmallen till frågeformuläret hittar du här.

Bedömningsmallen finns även tillgänglig på engelska.