Print

Behovsanalys

Avsätt tid i planeringsfasen

Ett centralt grepp för socialt ansvarstagande är att avsätta tillräckligt med tid för detta i planeringsfasen. Man måste säkerställa att man har de förutsättningar internt som krävs för att arbeta med frågan.

Behovet av att ställa sociala krav i en upphandling bör föregås av en riskbedömning. Vidare bör en prioritering göras utifrån den totala upphandlande volymen och resurserna (både vad gäller ekonomi och kompetens) till att genomföra en trovärdig uppföljning.

Definiera behovet 

Att definiera behovet är någonting som man gör i alla upphandlingar och innebär att man ska undersöka om det finns ett behov av att genomföra en upphandling och i sådana fall beskriva hur detta behov ska täckas. Frågor som bör besvaras är t.ex.:

Några frågor bör särskilt beaktas när man avser att ställa sociala krav i en upphandling. Dels bör man fundera på vilka krav man ställer på leverans av en produkt. Generellt bör man undvika mycket korta leveranstider för att undvika t.ex. problem med övertidsarbete. Dels kan man fundera på om det är en bra produkt som efterfrågas. Kanske finns det ett alternativ som innebär lägre risker i tillverkningen.

Behovet som definieras kan ofta tillfredställas på olika sätt. Det kan därför vara bra att fundera över följande punkter: