Print

Grundläggande sociala krav

Nedan finner du en sammanställning av krav som kan vara relevanta att ställa krav på i upphandling.

Grundläggande sociala krav

Använd er av nedanstående förslag på kravformuleringar i ert förfrågningsunderlag. Använd er av det som fungerar bäst för er i er organisation.

Särskilda kontraktsvillkor

Om din organisation inte har antagit någon uppförandekod eller väljer att använda denna främst som ett internt dokument för era inköp, kan ni använda er av följande generella formuleringar som krav i era upphandlingar. Dessa krav är formulerade som särskilda kontraktsvillkor.

Uppförandekod

Om din organisation har antagit en uppförandekod kan ni välja att använda denna som krav i era upphandlingar. Förslag på en uppförandekod hittar du här.

Krav på insyn och rapportering

I avtalet bör även ingå bestämmelser som täcker såväl administrativa bestämmelser – som rätt till insyn och rapporteringskrav för uppföljning. 

För att ni ska kunna genomföra en effektiv och systematisk uppföljning bör ni avtala om att leverantören ska inkomma med svar på ett frågeformulär, som syftar till att klargöra hur leverantören arbetar med att säkerställa att era sociala krav följs. Detta ska göras skriftligen till er utan anmodan inom exempelvis 3 månader. Läs mer om frågeformuläret och uppföljning under fas 4.

Även sanktionsmöjligheter bör ingå i avtalet. Läs mer om sanktioner under fas 5.

Administrativa bestämmelser

Krav på administrativa bestämmelser och sanktioner kan du ladda ner här.

Miljökrav

Information om miljökrav, utöver miljökrav som är direkt kopplade till arbetsvillkor, som kan vara relevanta för en produktgrupp, som exempelvis kemikaliehantering kan du hitta information om på Upphandlingsmyndighetens webbplats.

Upphandlingsmyndigheten har regeringens uppdrag att ta fram miljökriterier för offentlig upphandling. Idag finns det framtagna kriterier för ca 60 produktgrupper. 

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskrav med tillhörande information