Print

Örebro kommun

Ambitionsnivå och intern organisation

Örebro kommun har en upphandlingspolicy som är det styrande dokumentet för hållbar upphandling. Policyn beslutades 2003 av kommunstyrelsen. Utgångspunkten är att miljömässiga, sociala och etiska krav ska ingå som en naturlig del i upphandlingsprocessen inom alla områden och med god ekonomisk hushållning.

Örebro kommuns rekommendationer: ”Viktigt att upphandlingspolicyn är väl förankrad av högsta ledningen och att det finns tydliga beslut på att kommunen ska arbeta med socialt ansvarstagande. Utmaningen ligger i att organisationen ser mervärdet av att ta socialt ansvartagande vid upphandling. Förutom att ha policyn förankrad och beslutad av högsta ledningen är en bra början för att arbeta med socialt ansvarstagande att samarbeta med andra upphandlande myndigheter och lära av varandra. Att t ex börja med områden där det finns certifierade varor.”

Planering och riskvärdering

Det är kommunens policy för hållbar upphandling och tillhörande riktlinjer som är utgångspunkten för när sociala och etiska krav ska beaktas. Riskanalys och bedömning görs vid varje upphandlingsprocess för de varor, tjänster och entreprenader som ska upphandlas.

Örebro kommuns rekommendationer: ”Att prioritera områden där påverkan och sannolikheten bedöms som hög efter utförd riskbedömning.”

Att ställa krav

Leverantören ska i anbudet visa hur de arbetar med socialt ansvarstagande. Kontraktsvillkoret formuleras olika beroende på vad som ska upphandlas.

Örebro kommuns rekommendationer: ”Anta en hållbarhetspolicy för upphandling av varor, tjänster och entreprenader med riktlinjer”

Uppföljning

Inom de produkter som har certifierade produkter begär vi in certifikat eller licens för att säkerställa att kriteriet, kontraktsvillkoret uppfylls. Inom områden där det inte finns skickar Upphandlingsenheten ut formulär som leverantören ska fylla i som sedan utvärderas. Upphandlingsenheten samarbetar även med andra upphandlande myndigheter för uppföljning av kontraktsvillkoren i form av leverantörsinspektioner.

Örebro kommuns rekommendationer: ”Det är viktigt att tänka igenom vad och hur frågan för hur uppföljningen ska gå till”.

Förbättringsarbete och sanktionering

Om det visar sig att leverantören inte lever upp till kontraktsvillkoret ber vi leverantören åtgärda bristerna/avvikelserna och att leverantören själv ska utföra en återkommande kontroll inom en närliggande period för att säkerställa att avvikelserna åtgärdats. Resultatet av åtgärderna ska lämnas till Upphandlingsenheten. Arbetet med hur vi ska bli bättre på att arbeta med socialt ansvarstagande pågår, i diskussionsgrupper internt, men även med andra upphandlande myndigheter.

Örebro kommuns rekommendationer: ”Att skapa en bra dialog med leverantören som bygger på ömsesidigt förtroende och att som upphandlande myndighet vara tydlig i sina formuleringar och kommunikation.”  

Kommunikation och rapportering

Genom Hållbarhetspolicyn för upphandling samt att kommunen är diplomerad Fairtrade city. Internt genom informationsträffar.

Örebro kommuns rekommendationer: ”Att ta hjälp av organisationens informations och kommunikationsavdelningen för att få ut informationen externt och internt.”

Läs mer om Örebro kommun här