Print

Rapportering

Rapporter kan vara externa eller interna. Oavsett kan det vara fördelaktigt att årligen rapportera det arbete som man har gjort under året med socialt ansvarstagande. Det finns inte något tvång att rapportera om socialt ansvarstagande, men att ge ut en årlig rapport kan hjälpa verksamheten att kommunicera resultaten av sin insats med ansvarsfulla inköp, och kommer också att ge verksamheten ett underlag för att utvärdera och mäta framsteg.

Använd befintliga kanaler

När ni ska kommunicer ert arbete med socialt ansvarstagande internt kan n med fördel använda befintliga kommunikationskanaler som ni brukar arbeta med.

Innan ni fokuserar på en specifik kommunikationsform, bör ni ha en överblick över de kanaler som ni brukar använda er av för att nå ut till era medarbetare internt.

Rapportering

Verksamheter med externa krav på rapportering

I de fall verksamheten är medlem av ett initiativ (t.ex. Fair Trade City) för att främja socialt ansvarsfulla inköp finns det ofta krav på att verksamheten ska rapportera om dessa frågor.

Leverantörer som är medlemmar av sådana initiativ förpliktar sig också ofta till en sådan rapportering, som ofta även ställer krav på hur ofta de ska rapportera och hur rapporteringen ska se ut. Global Reporting Initiative (GRI) och FN:s Global Compact är exempel på initiativ där medlemmarna förpliktar till regelmässiga rapporteringar.

Verksamheter utan krav på rapportering

För verksamheter som inte har externa krav på rapportering att följa, rekommenderar vi att författa en rapport strukturerad kring verksamhetens förpliktelser och mål kring socialt ansvarstagande där det är tydligt hur ni arbetar med att leverera mot dessa målsättningar.

Fördelar med rapportering kan vara följande:

Hur ska vi mäta resultat?

Resultat av arbetet med socialt ansvarstagande
Att mäta den faktiska effekten av att ställa sociala krav i upphandling kan vara svårt. Likaväl kan det vara värt att dokumentera arbetet med socialt ansvarstagande för att få en översikt över hur arbetet utvecklar sig. Ett par områden där det kan vara praktiskt att få en översikt är:

Det är vanligt att avvikelser förekommer, men det viktiga är att de hanteras. Ökar andelen avvikelser samtidigt som spårbarheten ökat, betyder det inte nödvändigtvis att arbetet inte utvecklas i positiv riktning.

Resultat av kommunikationsarbetet
Även kommunikationsarbetet bör utvärderas. Både interna och externa mätningar av kännedom om arbetet bör öka. Det är även intressant att mäta om man känner till innehåller i arbetet.