Print

Riskvärdering

Prioritera områden där risken är som störst

Med en analys av sociala risker avses en analys för sannolikheten för att det förekommer brott mot grundläggande arbetsvillkor i produktionen eller leveransen av varan eller tjänsten som ska upphandlas.

En riskvärdering hjälper din verksamhet att identifiera och prioritera de områden som är viktigast att fokusera på. Detta innebär att man fokuserar på sociala krav i de upphandlingar där det är hög sannolikhet för att det förekommer brott mot grundläggande mänskliga rättigheter i leverantörskedjan.

Riskerna för brott mot grundläggande arbetsvillkor kommer att vara högre för s.k. enkla produktgrupper och inte alla krav är lika relevanta i alla upphandlingar. Att ha sådana förutsättningar klara för sig redan i planeringsfasen, kommer att bidra till att sociala krav som sedan ställs till leverantören är relevanta.

Börja i liten skala

Det är en god idé att börja i liten skala genom att man väljer ut ett antal produktgrupper som man vill fokusera på. Framför allt handlar det om att det är viktigt att man visar att man menar allvar med de krav man ställer och att man faktiskt har för avsikt att följa upp de krav som man ställer. Detta ger er som organisation en hög trovärdighet och ni undviker även risken att inte behandla alla leverantörer lika.

Faktorer som man bör ta hänsyn till är den interna ambitionsnivån, kunskapsnivån och tillgängliga resurser. Allteftersom kompetens och erfarenheter byggs upp kan de upphandlingar som man ställer sociala krav utvecklas till att omfatta fler områden.

En riskanalys hjälper din organisation att identifiera och prioritera områden där det är relevant att ställa sociala krav i upphandlingar baserat på höga risker för systematiska överträdelser mot ILO: s kärnkonventioner och nationell arbetsrätt i det land där produktionen sker.

Riskerna för avvikelser är högre inom vissa produktgrupper och riskerna kan se olika ut för olika produkter. Difi har i samarbete med experter på arbetsvillkor i s.k. låglöneländer skapat en lista över produktområden där det finns dokumenterad erfarenhet om att överträdelser mot ILO konventioner och nationell lagstiftning förekommer vid tillverkning av produkterna.

 • building material (timber, wood products, natural stones etc.)
 • catering equipment and cooking utensils
 • electronics
 • food products (coffee, chocolate, bananas, sugar etc.)
 • furniture and inventories
 • garments (clothes, shoes etc.)
 • ICT equipment (computers, telephones etc.)
 • medical equipment (disposable medical supplies etc.)
 • office- and school supplies (pens, staple machines etc.)
 • sports equipment
 • textiles (bed linen, towels etc.)
 • toys

Detta är inte någon uttömmande lista och kan komma att uppdateras. När du upphandlar produkter inom arbetsintensiv produktion bör en bedömning göras om det kan innebära risker för överträdelser mot grundläggande arbetsvillkor.

Att värdera sociala risker

För att förstå under vilka förhållanden som en produkt typiskt bli producerade, kan det vara till stor hjälp att identifiera relevanta sociala hänsyn. Det kan t.ex. vara en god idé att fundera över:

 • Leverantörskedjan: hur ser denna ut? Är den komplicerad? Är det sannolikt att det finns flera underleverantörer? Varor med flera insatsvaror är generellt mer komplicerade att få översikt och styra över.
 • Produktionsprocessen: hur ser denna ut? I vilket led finns det högst risk i leverantörskedjan för att det förekommer brott mot grundläggande arbetsvillkor? Här kan man fundera på vilka processer en vara ska genomgå för att produceras.
   
 • Arbetskraften: Hur är arbetskraften typiskt sammansatt i liknande produktioner/leveranser? Vilken typ av arbete finns det i produktionen? I produktioner där säsongsarbetare är vanligt förekommande t.ex, finns risker för att arbetare har begränsade rättigheter.
   
 • Tidigare kända problem: Finns det rapporter om att det tidigare har förekommit oegentligheter i aktuell bransch? Exempel finns i textilindustrin, elektronik, gatsten, leksaker där det har rapporterats om dåliga arbetsförhållanden. Problem med social dumping vid leveranser av tjänster har även blivit tydligare och har särskilt hög risk för tjänster inom exempelvis catering och städtjänster.

För verksamheter med begränsade resurser kan det vara bra att analysera och fundera på olika strategiska val. Detta kan exempelvis innebära:

 • Storleken och betydelsen av upphandlingen.  Betydelsen av att vara en stor inköpare ger också verksamheten ett stort inflytande. Detta betyder att om verksamheten inte har kapacitet att följa upp alla kontrakt lika noga, bör de prioritera stora inköp en högre risk. 
   
 • Vilken typ av upphandling handlar det om? Ett ramavtal ger störst möjligheter till att arbete systematiskt med leverantörer. Ett engångsavtal ger en betydligt mer begränsad möjlighet till uppföljning.  

Vilka risker är det som ska kartläggas?

Kartläggningen av risker bör utgå ifrån er uppförandekod där man har identifierat faktorer som det kan vara relevant att ställa krav på.

Förbud mot bojkott och diskriminering

Vid riskanalysen är det viktigt att komma ihåg att det inte är tillåtet att diskriminera leverantörer och bojkotta enskilda företag i offentlig upphandling, exempelvis företag med produktion i länder där det är konstaterat att det ofta förekommer sociala problem i tillverkningen. Vid nya upphandlingar ska alla anbudsgivare behandlas lika och utan diskriminering.