Print

Sanktionsmöjligheter

En kontroll kan leda till konstaterade avvikelser    

Det är vanligt att avvikelser uppkommer, även bland leverantörer som arbetar aktivt för att främja goda arbetsförhållanden.

Vissa avvikelser kan vara enkla att korrigera och alla avvikelser är inte lika kritiska. Det viktiga att fokusera på här är om det finns rutiner och system för att undvika att oegentligheter uppstår, och hur eventuella avvikelser hanteras. 

Olika typer av sanktioner

Rättelse
Om ni vid uppföljningen finner mindre brister, eller sådana brister som leverantören kan åtgärda inom en rimlig tidsperiod är det naturligtvis en rättelse av avvikelserna som man bör eftersträva.

Vite
Det rekommenderas att vite ska användas med försiktighet vad gäller sociala krav för att inte förvärra situationen för de anställda i produktionen förvärras genom att medel går till vitet istället för att användas för att förbättra förhållandena på arbetsplatsen. Vite kan dock användas som en påtryckning på leverantören i syfte att åstadkomma en rättelse.

Hävning av avtal
En hävning av ett avtal rekommenderas som en sista utväg vid grova överträdelser, t.ex. att leverantören inte visar något intresse för att följa kraven för socialt ansvarstagande, lämnar vilseledande uppgifter eller inte vidtar några förbättringsåtgärder. 

Att häva ett avtal ska ses som en sista utväg då det finns efter hänvningen ingen möjlighet att påverka leverantören att förbättra villkoren på arbetsplatsen. Ofta visar det sig att problemen som uppdagas kvarstår och till och med förbärras efter att avtal hävs.


Sanktionsmöjligheter