Print

Särskilda kontraktsvillkor

Lagstiftningen talar om att sociala hänsyn kan tas i utförandet av kontraktet. Det är därmed lämpligast att ställa sådana krav som särskilda kontraktsvillkor.

Det rekommenderas att kraven formuleras som att man efterfrågar att leverantören ska ha rutiner för att man arbetar med dessa frågor, då leverantörerna ofta inte kan garantera att man lever upp till kraven till 100 % i hela leverantörskedjan.

Kommissionen har utarbetat en vägledning för möjligheten att ställa sociala krav i upphandling. I denna har man konstaterat att det är mest lämpligt att ställa krav på grundläggande arbetsvillkor som särskilda kontraktsvillkor. Läs mer om kommissionens vägledning under Socialt ansvarstagande i leverantörskedjan. 

Stärskilda kontraktsvillkor

Ställ sociala krav som särskilda kontraktsvillkor 

Särskilda kontraktsvillkor är obligatoriska krav som ska uppfyllas av samtliga anbudsgivare, men leverantören måste inte visa att kraven som ställs är uppfyllda redan i kvalificeringsfasen. Kraven ska istället uppfyllas under avtalstiden.

Avtala om när under avtalstiden detta krav ska vara uppfyllt. Vi rekommenderar att uppföljningen av kraven görs direkt efter avtalsstart för att undvika att få varor levererade som inte uppfyller de sociala krav som ställts i upphandlingen. 

Avtalet ska även innehålla rätt till insyn och eventuella sanktionsmöjligheter. Förslag på särskilda kontraktsvillkor som behandlar både sociala krav och administrativa bestämmelser hittar du här.

Kvalificeringskrav
Vi rekommenderar inte att sociala krav i leverantörskedjan ställs som kvalificeringskrav. Detta rekommenderas inte av kommissionen och det finns inte heller uttryckligen stöd för detta i lagstiftningen. Ett kvalificeringskrav kan dessutom minska företagens möjlighet att lämna anbud då kraven ska vara uppfyllda redan från avtalsstart.

Utvärderingskriterier
Sociala krav i leverantörskedjan lämpar sig inte för en anbudsutvärdering. Dessa krav bör inte vara föremål för en relativ jämförelse mellan anbud, utan bör istället vara obligatoriska krav som samtliga anbudsgivare bör leva upp till. Det är dock inte uteslutet att ta sociala hänsyn med tillämpning av utvärderingskriterier.

Uteslutning av leverantörer och orimligt låga anbud

Det finns en möjlighet att utesluta anbudsgivare under vissa förutsättningar. Obligatoriska uteslutningsgrunder handlar bland annat om bestickningar, korruption och bedrägeri. Till de obligatoriska uteslutningsgrunderna finns även några omständigheter som kan leda till uteslutning av leverantörer, bland annat om leverantören har blivit dömd för ett allvarligt brott mot yrkesutövningen. Frågan är om en produktion som sker med brott mot ILO:s kärnkonventioner kan anses vara ett allvarligt brott mot yrkesutövningen. Leverantören förutsätts sälja lagligt producerade varor.

Du kan även utesluta en anbudsgivare som lämnar ett orimligt lågt anbud. Ett mycket lågt anbud kan vara en indikation på att anbudsgivaren inte lever upp till de sociala krav du har ställt. Anbudsgivaren måste dock ges möjlighet att uttala sig och ge en förklaring till detta.

Förfrågningsunderlaget

Observera att det ska framgå av förfrågningsunderlaget hur uppföljningen kommer att gå till. Förfrågningsunderlaget ska inkludera anvisningar om vilka frågeställningar som leverantören ska svara på vid uppföljning. Det bör också framgå i förfrågningsunderlaget att du som uppdragsgivare har rätt att genomföra uppföljningen i egen regi eller via en konsult. Läs även mer om detta i steg 4.