Print

Socialt ansvarstagande i offentlig sektor

En socialt ansvarsfull upphandling handlar om att ställa krav som syftar till att leverantören ska arbeta för att säkerställa att de varor och tjänster som levereras under avtalstiden ska ha producerats på ett sådant sätt som respekterar grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet.

Främst handlar det om att leverantören ska verka för att respektera ILO:s kärnkonventioner, FN:s barnkonvention, nationell lagstiftning för minimilöner och övertidsarbete, samt grundläggande miljö-, hälso- och säkerhetskrav. 

Socialt ansvarstagande i offentlig sektor