Print

Upphandling av leverantörsinspektörer (auditörer)

Leverantörsbesök bör genomföras av en extern oberoende part, s.k. auditörer, en tjänst som kan upphandlas för att underlätta uppföljningen i andra länder. 

Planeringen av upphandlingen

Det finns flera frågor som kan vara viktiga att fundera över innan man går ut med ett förfrågningsunderlag för upphandling av leverantörsinspektörer. Frågor som är viktiga att fundera på är t.ex.:

SKL Kommentus genomför uppföljandekontroller av sociala krav för upphandlande myndigheter och enheter. Syftet är att kontrollera att varor som är upphandlade av svenska kommuner och landsting är tillverkade på ett etiskt och korrekt sätt. Alla kommuner, landsting och regioner kan ta del av rapporterna från uppföljandekontrollerna mot en årlig avgift. Kontrollerna utgår ifrån de krav som finns i ILO:s åtta kärnkonventioner, FN:s barnkonvention, artikel 32, miljö och hälso- och säkerhetskrav. Kontakta Peter NohrstedtMari Andersson Borgenport eller Louise Svensson för mer information.

Upphandling av leverantörsinspektörer (auditörer)

Ytterligare vägledning om leverantörsbesök

För mer information och råd vid leverantörsbesök kan ni besöka Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA), som innehåller best practice för leverantörsbesök och kontroll.

 

Vilka befogenheter ska leverantörsinspektören ha?

Innan ni avtalar om att en inspektion ska genomföras bör ni fundera över hur informationen om eventuella avvikelser mot era krav ska hanteras - och av vem.

Det bör ingå i leverantörsinspektörens uppgifter att ge ett förslag på hur eventuella avvikelser ska hanteras i en handlingsplan och att det ingår som en del av uppdraget.

Inspektören kan kräva att de mest kritiska avvikelserna, som exempelvis blockerad nödutgång, åtgärdas direkt på plats, och att mer systematiska avvikelser hanteras i en handlingsplan. För att stötta det huvudsakliga målet, att åstadkomma förbättringar, är det viktigt att leverantören får återkoppling. Detta kan antingen ske från er sida eller via leverantörsinspektören. 

Beslutet att häva ett kontrakt måste alltid kommer från er organisation och är ingenting som en leverantörsinspektör kan fatta. 

Vad är det som ska undersökas?

Det är bra att ha klart för sig vad det är som ska undersökas vid en leverantörsinspektion. En inspektion på plats i produktionen inkluderar normalt:

För mer information om god praxis runt kontroll eller för att öka kompetensen kring detta, finns riktlinjer som kan laddas ned på t.ex. SMETAs hemsida.