Print

Upphandlingsbolaget Göteborg

Ambitionsnivå och intern organisation

Etiska aspekter har beaktats i Upphandlingsbolagets upphandlingar sedan 2004. Göteborgs kommunstyrelse införde 2008 en reviderad inköps- och upphandlingspolicy som då också kom att omfatta etiska och sociala aspekter. Policyns innehåll, vad gäller etiska aspekter, grundar sej på de allmänt vedertagna ställningstagandena som gäller för en uppförandekod.

Målsättningen är att utveckla hållbarhetsperspektivet i UHB upphandlingar. Arbetet initierades genom ett lokalt initiativ på UHB. Vi har inte stött på några särskilda utmaningar.

Upphandlingsbolagets råd: "Etiska krav är som andra krav. Samma regler i form av icke-diskriminering, proportionalitet m.m. gäller också här. Därmed skall etiska krav utformas på samma väldefinierade sätt som t ex funktionskrav, också med beaktande av utvärdering och uppföljning."

Planering och riskvärdering      

Vi arbetar med dessa moment enligt de gällande processbeskrivningarna. Skillnaden är möjligen tillskott av kompetens inom områden som omfattar etisk märkning, certifieringar, kunskap om produktionsförhållanden i andra delar av världen. Vid varje nytt upphandlingsprojekt bedöms om det är relevant att ställa etiska krav, och i så fall i vilken omfattning.

Upphandlingsbolagets råd: "Arbeta med gällande processer." 

Att ställa krav   

Leverantören skall ha en uppförandekod och skall också kunna visa att och hur företaget arbetar enligt sin kod. Kraven gäller avtalsleverantören och dennes underleverantörer. Verifikat kan begäras. Krav kan ställas på spårbarhet. UHB förbehåller sej rätten att göra egna revisioner.

Upphandlingsbolagets råd: "Arbeta med gällande processer"”

Uppföljning  

Etiska krav ställs som kvalificeringskrav och utförandevillkor. Vid uppföljning begärs dokumentation. Revisioner i tillverkningslandet diskuteras. UHB har samarbetsavtal med grannkommuner som innebär att UHB upphandlar även åt dessa. UHB intern kompetens används.

Upphandlingsbolagets råd: "Att utveckla bedömningsförmåga av  varierande insatser från avtalsleverantörens sida. Företagets storlek och hur dess underleverantörer är organiserade har betydelse"

Förbättringsarbete och sanktionering     

Metoder för att ställa relevanta etiska krav utvecklas kontinuerligt på erfarenhetsbas. Avvikelser hanteras på det sätt som aviserats i förfrågningsunderlag. Uppföljning sker på olika sätt. Handlingsplaner för att eliminera avvikelser hos leverantör har utarbetats, också tillsammans med leverantör.

Upphandlingsbolagets råd: "Avvikelser åtgärdas och hanteras på sedvanligt sätt" 

Kommunikation och rapportering  

Arbetet med etiska aspekter kommuniceras på samma sätt som andra aspekter av särskilt intresse. Vi har fått positiv respons.

Upphandlingsbolagets råd: "Sedvanligt informationsarbete"

Läs mer om Upphandlingsbolaget Göreborg här.