Print

Västra Götalandsregionen

Ambitionsnivå och intern organisation

Västra Götalandsregionens politiker antog 2008 en uppförandekod och fastställt att vid upphandling ska tydliga miljö- och sociala krav ställas. På tjänstemannanivå är ett inköpsråd ansvarigt för det strategiska utvecklingsarbetet där miljö och sociala krav ingår. Inköpsrådet ger de olika inköpsområdena uppdragshandlingar där de övergripande målen är att regionens upphandlingar skall medföra sänkta totalkostnader och leda till inköp med ökad andel hållbara produkter, dvs ekonomiskt, miljömässigt och med sociala hänsyn. Tillsammans bildar detta Västra Götalandsregionens inköpsprocess med stark verksamhetsförankring.

Arbetet med socialt ansvarstagande i upphandling är ett region- och landstingssamarbete, som startades 2006 av Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landsting och Region Skåne. Sedan 2010 är Sveriges samtliga regioner och landsting med i samarbetet. Målet är att alla landsting och regioner ställer sociala krav på samma sätt och att vi delar med oss av våra uppföljningsresultat.

Västra Götalandsregionens rekommendationer: "Tydligt politiskt stöd. Förankring både hos inköpsorganisation och verksamheter. Socialt ansvarstagande ska vara en strategisk fråga i utveckling av inköpsprocessen. Samarbete med andra upphandlare av varor och tjänster till sjukvården."

Planering och riskvärdering

När det gäller sociala och etiska villkor i produktionen pekar vår riskanalys ut fem produktkategorier som är särskilt viktiga att följa upp. Produkterna inom dessa områden kommer främst från företag med leverantörer i södra och östra Asien. Dessa produkter är instrument och rostfria sjukvårdsartiklar, operationsartiklar engångs, handskar, förbandsartiklar och textilier. Dessa områden har 2010 utökats till att även omfatta läkemedel och IT.

Västra Götalandsregionens rekommendationer: "Det är viktigt att ha klart för sig motivet till att ställa krav på den aktuella produktgruppen. Vilken påverkansgrad finns. Vilka förbättringar kan kraven leda till och vilka andra konsekvenser får det på upphandlingsresultatet i form av bla sortimentsbegränsning och pris." 

Att ställa krav

I de prioriterade upphandlingarna ställs krav på att uppförandekoden efterlevs – det vill säga att de varor som levereras är framställda under förhållanden som är förenliga med kraven i uppförandekoden. Uppförandekoden hänvisar till ILOs åtta kärnkonventioner, FNs barnkonvention, arbetarskydd och arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet samt den arbetsrätt och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet. Leverantören ska på begäran redovisa att dessa krav uppfylls.

Västra Götalandsregionens rekommendationer: "Antag en uppförandekod och en tydlig avtalstext."

Uppföljning

Vi arbetar gemensamt på nationell nivå med övriga regioner och landsting med en uppföljningsmodell för vår uppförandekod. Uppföljningen ska göras minst en gång under avtalsperioden för våra prioriterade upphandlingsområden. I samband att vi tecknar avtal åtar sig också leverantören att följa vår uppförandekod. Ansvaret att säkerställa att koden följs ligger hos leverantören, som förväntas ha en god kontroll och en aktiv uppföljning. Vår roll är i första hand att kontrollera att leverantörerna har denna goda kontroll. I enstaka fall görs stickprovskontroller av själva produktionen. Vid uppföljning skickas en självutvärdering ut till alla leverantörer inom det avtal som ska följas upp. Svaren utvärderas med fokus på om leverantören gjort någon riskanalys, har en egen uppförandekod, hur kraven i koden säkerställs, dialog med underleverantörer samt om leverantören har ett strukturerad plan för sitt fortsatta arbete. Rättelse begärs vid ofullständiga svar och beslut om revision hos tillverkare kan bli aktuellt.

Västra Götalandsregionens rekommendationer: "Det är viktigt att ha ett system för uppföljning och bedömning. En utmaning ligger i att göra riktiga bedömningar. Det kan ta mycket tid i anspråk, speciellt när svar från leverantör inte är tillfredsställande."

Förbättringsarbete och sanktionering

Om uppföljning visar att det förekommer oegentligheter i produktionen måste leverantören förbättra sin arbetsmetod för socialt ansvarstagande genom ett åtgärdsprogram. Ytterligare revision ska visa på att förbättringar genomförts utifrån åtgärdsprogrammet. Vårt arbetssätt för socialt ansvarstagande vid upphandling och inköp är relativt nytt och kommer utvecklas och förändras allteftersom vi får ny erfarenhet, men redan har vi exempel på att vårt arbete har gett resultat och att våra krav spelar roll.

Västra Götalandsregionen rekommendationer: "Vår utgångspunkt är förbättringsarbete och att åtgärdsplaner upprättas. Tydlig dialog och säkerställandet av att åtgärder genomförs. Hantering av avvikelser ser olika ut och måste behandlas utifrån aktuellt avtal."

Kommunikation och rapportering

Extern information om det nationella samarbetet sker kontinuerligt genom hemsidor, seminarier och leverantörsmöten. Intern information av de resultat vi uppnår sker inom ramen för vår inköpsprocess och dess olika aktörer. Intresset från externa och interna intressenter är högt. Våra egna verksamheter, som arbetar med hälso- och sjukvård, ser det som ett mycket angeläget arbete. Arbetet med socialt ansvarstagande är tätt knutet till Västra Götalandsregionens ansvarsområde, dvs hälso- och sjukvård.

Västra Götalandsregionen rekommendationer: "I den fas vi är i behövs mycket dialog med våra leverantörer."

Läs mer om Västra Götalandsregionen samt övriga landstings arbete med socialt ansvarsfull upphandling här